X Nie pokazuj więcej
Używamy plików cookies w celach zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.

Szczegółowa oferta

Sprawy ogólno cywilne i rzeczowe:

 • pomoc prawna i doradztwo osobom fizycznym,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjacje umów funkcjonujących w stosunkach cywilnych,
 • przygotowywanie pozwów, wniosków, sprzeciwów, zarzutów, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych,
 • sprawy z zakresu:
  • zasiedzenia,
  • zniesienia współwłasności,
  • służebności.

Sprawy rodzinne i opiekuńcze:

 • sprawy rozwodowe,
 • separacje,
 • alimenty,
 • podział majątku wspólnego,
 • władza rodzicielska.

Sprawy spadkowe:

 • pomoc prawna w przygotowaniu testamentu,
 • prowadzenie postępowań w zakresie:
  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • o zachowek.

Sprawy z zakresu windykacji należności:

 • wysyłanie wezwań do zapłaty, negocjacje z dłużnikami, przygotowanie i opiniowanie porozumień,
 • prowadzenie sprawy przed sądami wszystkich instancji,
 • prowadzenie postępowania zabezpieczającego,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego,
 • zgłaszanie wierzytelności w przypadku upadłości dłużnika,
 • negocjacje spłaty zadłużenia z wierzycielem w imieniu dłużnika.

Sprawy odszkodowawcze:

 • uzyskiwanie odszkodowań z tytułu szkód na osobie i szkód majątkowych,
 • zgłaszanie roszczeń, prowadzenie postępowań przed ubezpieczycielem jak i przed sądem,
 • analiza polis i OWU.

Sprawy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy,
 • bieżąca obsługa w zakresie prawa pracy,
 • przygotowywanie i opiniowanie:
  • regulaminów pracy,
  • regulaminów wynagradzania,
  • regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • regulaminu BHP,
  • innych podobnych wewnątrzzakładowych przepisów pracy,
 • pomoc w sprawach z zakresu:
  • przywrócenie do pracy,
  • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
  • odszkodowania za wypadek przy pracy,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • zakazu konkurencji.

Sprawy lokalowe:

 • pomoc przy wynajmie lokali, sporządzanie, analiza, opiniowanie i negocjacje umów wynajmu,
 • podwyżki czynszu,
 • sprawy o eksmisję,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

Prawo administracyjne:

 • obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie i opiniowanie uchwał, zarządzeń i innych aktów wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego,
 • reprezentacja przed wszystkimi organami administracji samorządowej (wójtami, burmistrzami, prezydentami miast), samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz organami administracji rządowej na wszystkich etapach postępowania administracyjnego,
 • reprezentacja przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie wniosków, odwołań i innych pism w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • prowadzenie postępowań w zakresie:
  • wznowienia postępowania administracyjnego,
  • stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,
  • zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie przepisu art. 154 k.p.a.,
  • zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie przepisu art. 155 k.p.a.,
 • pomoc i reprezentacja w postępowaniach o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń,
 • zaskarżanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procesowego, procedury sądowo administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • pomoc w trakcie postępowania egzekucyjnego w administracji, w szczególności w zakresie:
  • zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji,
  • wstrzymania czynności egzekucyjnych,
  • zażalenie na postępowanie lub czynności egzekucyjne,
  • zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego,
 • ponadto, przygotowywanie takich pism jak:
  • skarga na bezczynność organów administracji publicznej,
  • wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu pierwszej instancji,
  • zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Sprawy dotyczące nieruchomości:

 • pomoc prawna przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
 • sporządzanie, analiza i opiniowanie wszelkich umów dotyczących nieruchomości (m.in. nabycia, dzierżawy, najmu, użytkowania), w tym umów przedwstępnych,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości.

Sprawy gospodarcze:

 • doradztwo co do wyboru najbardziej optymalnej formy oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek kapitałowych, osobowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów oraz porozumień funkcjonujących w obrocie gospodarczym,
 • pomoc prawna w zakresie:
  • zakładania oraz rejestracji (w tym przygotowywanie aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów),
  • zmian i funkcjonowania,
  • likwidacji, podmiotów gospodarczych, w szczególności podlegających wpisaniu do KRS,
 • pomoc prawna w zakresie prowadzenia postępowania upadłościowego, układowego i naprawczego,
 • na życzenie Klienta prowadzenie szkoleń pracowników w kwestiach prawnych.

Sprawy procesowe:

 • reprezentacja Klientów przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym, we wszystkich sprawach, a zwłaszcza: cywilnych, rodzinnych, spadkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach egzekucyjnych przed organami egzekucyjnymi oraz zastępstwo procesowe w trybie skargi na czynności organu egzekucyjnego/komornika lub powództwa przeciwegzekucyjnego,
 • zastępstwo procesowe w sprawach przed sądami arbitrażowymi, w postępowaniach polubownymi oraz mediacjach.

Sprawy z zamówień publicznych:

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej,
 • pomoc prawna w toku postępowania przetargowego,
 • sporządzanie odwołań.

Sprawy upadłościowe:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • zgłaszanie wierzytelności,
 • reprezentacja na radach wierzycieli.

Prawo karne:

 • działanie jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,
 • działanie jako pełnomocnik powoda cywilnego w sprawach karnych.